نام و نام خانوادگی :  احمد رجبی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  ahmadrjb@yahoo.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  مهندسی آب
رشته :  مهندسي آب- هيدرولوژي و منابع آب
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ايران