وب سایت محسن احمدی روزبهانی - خانهنام و نام خانوادگی :  محسن احمدی روزبهانی
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  
شماره تماس محل کار :  (083)-37243181

گروه آموزشی :  دامپزشکی
رشته :  دامپزشکی
دانشکده :  دانشکده کشاورزی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران