نام و نام خانوادگی :  احمد اکبری
پست الکترونیک دانشگاهی :  
پست الکترونیک شخصی :  ahmad.akbari.r@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  مهندسی مکانیک
رشته :  مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  انگلستان