نام و نام خانوادگی :  عبداله راستگو
پست الکترونیک دانشگاهی :  a.rastgou@iauksh.ac.ir
پست الکترونیک شخصی :  abdollah.rastgo@gmail.com
شماره تماس محل کار :  

گروه آموزشی :  برق
رشته :  مهندسی برق
دانشکده :  دانشکده فنی و مهندسی

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری
مرتبه علمی :  استاد یار
کشور محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی :  ایران